ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269 KB 14
รายงานเอกสาร 2 Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 69
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 3199
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 2947
แบบประเมินฯ-PA-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.84 KB 2914
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 3178
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.66 KB 2914
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 28.43 KB 2908
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.28 KB 44285
หมายเลข 2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 47469
หมายเลข 1 การประกันคุณภาพการเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 47501
ฟอร์มแผนการสอนครูผู้สอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 334 KB 48518
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 48433
โครงการสอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 136.33 KB 48213
แบบรายงานการจัดทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48190
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนผดุงปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48403
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 48556
หมาย 3 แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48358
หมาย 4เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 48557
รายงานเยี่ยมบ้าน63 Word Document ขนาดไฟล์ 629.9 KB 48535
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 48310
รายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 302 KB 50273