กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุรีย์พร เจ๊ดกริช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริกุล กาวินำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ บุญทอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย สนคง
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐนรี คันทะมูล
ครู

นางเอื้ออรุณ สิทธิวงศ์
ครู

นางสาวหทัยชนก เทียนทอง
ครู

นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย
ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ ถวิลชาวดอย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิศารัตน์ ผัดตุ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญมณี แสนพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียานุช สาลี
ครูอัตราจ้าง

นายปิยพัทธ์ แหกาวี
ครูอัตราจ้าง

นายศรัณย์ณชัย กล้องเสียง
ครูอัตราจ้าง