กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธิดา ปิ่นพาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ย
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา ดีสลิด
ครูผู้ช่วย

นายทศพร กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ นาควิจิตร
พนักงานราชการ

นางสาวศิสุดา นวลอ้าย
ครูอัตราจ้าง

นายธนพัฒน์ ภูดวง
ครูอัตราจ้าง